Darmowa dostawa od 750 zł
100 dni na bezpłatny zwrot

 


Ogólne warunki sprzedaży na Stronie Internetowej
https://www.hardloop.pl/


 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą warunków mających zastosowanie do sprzedaży zawieranej pomiędzy HARDLOOP, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 186 384 euro z siedzibą znajduje przy 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy, Francja i zarejestrowanej w Rejestrze działalności gospodarczej i spółek w Annecy pod nr 802 166 199, o wewnątrzwspólnotowym numerze VAT: FR01 802 166 199, tel.: +334 85 21 31 82, adres e-mail: hello@hardloop.com, prowadzącej stronę internetową https://www.hardloop.cz/ (dalej „Strona Internetowa”) oraz każdą osobą dokonującą zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej https://www.hardloop.pl/ (zwaną dalej „Strona Internetowa”).

 

1 - Definicje

Używane w niniejszym dokumencie pojęcia, w liczbie pojedynczej lub mnogiej, oznaczają:

  • „Klient”: każda osoba fizyczna w wieku co najmniej 18 lat, która działa w celach, które nie wchodzą w zakres jej działalności gospodarczej, przemysłowej, rzemieślniczej, wolnego zawodu lub rolniczej, która ma prawo zawierać umowy i przynajmniej raz złożyła zamówienie na Stronie Internetowej na zakup artykułu. Klient posiada konto użytkownika na stronie https://www.hardloop.pl/;
  • „Formularz” : formularz rejestracyjny, który użytkownik musi wypełnić, aby móc założyć konto na Stronie Internetowej po zapoznaniu się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania;
  • „Strony”: HARDLOOP, Klient, Użytkownik, Dostawca lub Subskrybent;
    „Strona Internetowa”: Strona internetowa https://www.hardloop.pl/ i oferowane przez nią usługi;
  • „Subskrybent”: każda osoba fizyczna w wieku co najmniej 18 lat, działająca w celach, które nie wchodzą w zakres jej działalności gospodarczej, przemysłowej, rzemieślniczej, wolnego zawodu lub rolniczej, mająca prawo zawierać umowy i korzystająca z Usługi Świadczeń Sportowych;
  • „Użytkownik”: każda osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się na Stronie Internetowej https://www.hardloop.pl/ dla własnych potrzeb jako Klient, Subskrybent i/lub Członek społeczności.

2 - Ceny artykułów

Wszystkie ceny podane są w polskich złotych wraz z podatkiem VAT, ale z wyłączeniem kosztów wysyłki wskazanych w punkcie 4 - Wysyłka i dostawa.

Na zakupione artykuły zostanie wystawiona faktura na podstawie aktualnych cen opublikowanych na stronie internetowej w momencie składania zamówienia.

Artykuły pozostają własnością firmy HARDLOOP do momentu otrzymania za nie pełnej zapłaty.
 

3 - Zamówienie

3.1. Akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży

Warunkiem złożenia zamówienia jest założenie konta Użytkownika, jeśli Klient go nie posiadał, wcześniejsza akceptacja wszystkich postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, z którymi wcześniej Klient się zapoznał.


Potwierdzenie zamówienia przez Klienta, po jego uprzednim podsumowaniu, oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.


HARDLOOP może w dowolnym momencie dokonać zmian lub dostosować niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. Ogólne Warunki Sprzedaży, które zobowiązują Strony umowy to te, które mają zastosowanie w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.


3.2. Proces składania zamówienia

Składając zamówienie, Klient potwierdza, że posiada zdolność prawną niezbędną do zaakceptowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz do zawarcia umowy sprzedaży z HARDLOOP.

Składając zamówienie, Klient potwierdza, że podaje dokładne i pełne dane, w szczególności dotyczące adresu i miejsca dostawy. Podaje również aktualny numer telefonu i adres e-mail.

HARDLOOP zastrzega sobie prawo do anulowania lub odrzucenia każdego zamówienia od Klienta, z którym toczy się spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie.

W celu złożenia zamówienia Klient musi udostępnić HARDLOOP swoje dane oraz uzupełnić informacje wymagane w trakcie składania zamówienia.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie zaakceptowania przez Klienta Ogólnych Warunków Sprzedaży po uprzednim zapoznaniu się z nimi, po podsumowaniu zamówienia, bez naruszenia postanowień dotyczących zastrzeżenia własności, jak również możliwości odstąpienia od zamówienia i jego anulowania. Potwierdzenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na ilości, cenę i charakter zakupionych artykułów.

Do momentu dokonania płatności Klient ma możliwość powrotu do poprzednich stron, korekty i modyfikacji zamówienia oraz podanych wcześniej informacji.

E-mail potwierdzający złożenie zamówienia, zawierający wszystkie te informacje, jak również kopię Ogólnych Warunków Sprzedaży na trwałym nośniku, zostanie wysłany do Klienta po zatwierdzeniu zamówienia.

Proces składania zamówienia przedstawia się następująco:

wybór artykułów oraz dodanie ich do koszyka;

zatwierdzenie zawartości koszyka;

zalogowanie się do Strony Internetowej, jeśli Klient nie był wcześniej zalogowany;

wybór sposobu dostawy;

akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży, z którymi się wcześniej zapoznał;

wybór metody płatności;

zatwierdzanie płatności;

otrzymanie e-maila z potwierdzeniem zamówienia.

Podczas wymienionych wyżej etapów, Klient ma możliwość:

wyświetlić szczegóły zamówienia i całkowitą kwotę do zapłaty;

skorygować ewentualne błędy;

następnie zatwierdzić zamówienie, tym samym akceptując OWS.

3.3. Zastrzeżenie własności

HARDLOOP zastrzega sobie prawo własności względem danych artykułów do momentu uzyskania za nie pełnej płatności, tj. do momentu wpływu środków na rachunek bankowy HARDLOOP, zgodnie z art. 589 i następnych kodeksu cywilnego.

Brak uregulowania pełnej należności uprawnia sprzedającego do zażądania zwrotu sprzedanych przedmiotów, bez wpływu na przeniesienie własności na klienta od momentu dostawy, ryzyka utraty lub uszkodzenia artykułów, jak również szkód, które może one spowodować.


3.4. Dostępność artykułów

Każde zamówienie oznacza akceptację cen i opisu artykułów dostępnych w sprzedaży.

HARDLOOP zobowiązuje się do realizacji zamówień otrzymanych za pośrednictwem Strony Internetowej jedynie w granicach dostępności zapasów.

W przypadku braku dostępności jednego lub większej liczby zamówionych artykułów HARDLOOP zobowiązuje się jak najszybciej poinformować o tym Klienta, przed terminem realizacji zamówienia, a jeśli Klient zrezygnuje z zakupu, dokonać zwrotu płatności w ciągu czternastu (14) dni od momentu rezygnacji z zakupu. Zamówienie Klienta zostanie wówczas automatycznie anulowane.

 
4 - Wysyłka i dostawa

Miejsce i termin dostawy zostaną ustalone przez Strony.

4.1. Termin i koszty dostawy

Termin dostawy zostaje uzgodniony przez Strony w momencie składania zamówienia, w zależności od dostępności artykułów oraz, w stosownych przypadkach, dostępności przewoźników, w kolejności wpływania zamówień.

W przypadku dostaw na terenie Polski, Klient ma do wyboru następujące opcje:

Dostawa do jednego z punktów odbioru grupy DPD w cenie 25 złotych (darmowa dostawa dla zamówień na kwotę minimum 750 złotych) w terminie od 72 do 96 godzin od momentu wysyłki, od poniedziałku do soboty;

Dostawa do domu lub biura w cenie 35 złotych (darmowa dostawa dla zamówień na kwotę minimum 750 złotych) w terminie od 72 do 96 godzin od momentu wysyłki, od poniedziałku do soboty.

 
4.2. Niedostarczenie towaru w terminie

Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, w przypadku braku dostawy w terminie, Klient może anulować zamówienie, wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru na adres: HARDLOOP, 17, avenue du Pré de Challes - 74940 Annecy, Francja, lub pisemnie za pomocą innego trwałego nośnika, jeżeli po zażądaniu od HARDLOOP realizacji dostawy w dodatkowym rozsądnym terminie, firma aHARDLOOP nie dokonał tego w tym terminie.

W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie mu zwrócona w całości.

4.3. Nieprawidłowości w momencie dostawy

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonych artykułów.

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące artykułów (uszkodzenie, brakujący artykuł względem formularza zamówienia, uszkodzony lub wadliwy artykuł) należy zgłosić do HARDLOOP w ciągu trzech (3) dni od daty otrzymania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w poniższym art. 6, bez wpływu na prawa Klienta wynikające z prawnej gwarancji zgodności i wad ukrytych (art. 11.1 poniżej).

Przy każdej dostawie do lokalnego punktu odbioru sieci DPD, Klient powinien sprawdzić zawartość paczki, jak również stan artykułów w danym punkcie odbioru przed podpisaniem dowodu dostawy (w formie papierowej lub elektronicznej).

Każda przesyłka otwarta, niekompletna i/lub zawierająca uszkodzone artykuły nie powinna zostać zaakceptowana przez Klienta.

Wszystkie artykuły oferowane przez HARDLOOP podlegają prawnej gwarancji zgodności z art. L. 217-4 i następnymi francuskiego kodeksu konsumenckiego oraz wad ukrytych sprzedanego artykułu na warunkach przewidzianych w art. 1641 i następnych francuskiego kodeksu cywilnego, jak wskazano w art. 11.1.

4.5. Problemy z dostawą leżące po stronie Klienta

W przypadku podania błędnych informacji Klient odpowiada za opóźnienia i wszelkie wynikające z nich konsekwencje finansowe. W takim przypadku HARDLOOP zastrzega sobie prawo do naliczenia, oprócz kosztów dostawy, ustalonej kwoty dopłaty do kosztów realizacji zamówienia wynoszącej 30 zł. HARDLOOP zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczących poniesionych kosztów, jeśli klient o nie poprosi.
 

5 - Płatność

Klient został poinformowany, że płatność za zamówienie złożone na Stronie Internetowej będzie przetwarzane przez dostawców rozwiązań płatniczych dla HARDLOOP, tj.firm Stripe, Paypal.

W momencie, gdy Klient potwierdzi zamówienie poprzez dokonanie za nie płatności, zostanie automatycznie, w zależności od wybranego systemu płatności, przekierowany na bezpieczną stronę internetową zarządzaną przez firmy Stripe, Paypal

Przy każdej płatności kartą kredytową online, Klient potwierdza, że jest uprawniony do korzystania z danej karty, której dane zostały podane podczas składania zamówienia.

Płatność za zakupy jest dokonywana przy pomocy wybranej przez Klienta metody:

karta płatnicza: Visa, MasterCard — wydane w Polsce,

za pośrednictwem systemu PayPal,

 

Informacje dotyczące danego zamówienia Klienta, w tym dane dotyczące karty płatniczej wymagane do dokonania zapłaty za zamówienie, podlegają zautomatyzowanemu procesowi przetwarzania danych.

Celem tego zautomatyzowanego przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji. Bezpieczny system płatności online firmy Stripe oraz HARDLOOP, za pomocą którego Klient dokonuje płatności, są odbiorcami danych związanych z danym zamówieniem. Brak przekazania danych dotyczących zamówienia uniemożliwia realizację i analizę transakcji.

Zgodnie z francuską ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r. o ochronie danych osobowych Klient ma w każdej chwili prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu względem wszystkich swoich danych osobowych, kontaktując się z HARDLOOP poprzez formularz kontaktowy.

HARDLOOP, w celu uniknięcia jakichkolwiek nieuprawnionych płatności, zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Klienta danych osobowych oraz do podjęcia wszelkich środków uznanych za niezbędne w celu weryfikacji, czy dana osoba, której rachunek bankowy został obciążony, jest tą, która faktycznie złożyła zamówienie. Weryfikacja ta może przybrać formę zapytania o okazanie dowodu tożsamości i/lub zamieszkania i/lub dokumentów bankowych. Brak odpowiedzi ze strony Klienta na tego typu zapytanie w ciągu dwóch (2) dni od daty zapytania przez HARDLOOP spowoduje automatyczne anulowanie danego zamówienia, bez możliwości późniejszego dochodzenia roszczeń.

HARDLOOP zastrzega sobie również prawo do bezpośredniego anulowania zamówienia, które obejmowałoby jeden lub więcej czynników ryzyka nieuprawnionego użycia karty płatniczej.

 6 - Prawo do odstąpienia od umowy i wymiany artykułów

6.1. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient dysponuje ustawowym terminem czternastu (14) dni na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, licząc od dnia otrzymania artykułów, bez konieczności uzasadniania swoich powodów lub płacenia jakichkolwiek kar. Jeżeli zamówienie obejmuje kilka dostaw, termin odstąpienia od umowy jest liczony od dnia otrzymania przez Klienta ostatniej przesyłki.

Procedury korzystania z prawa do odstąpienia od umowy są określone w art. 6.2.

HARDLOOP oferuje możliwość bezpłatnego zwrotu zakupionego towaru zgodnie z warunkami określonymi w art. 6.2.

HARDLOOP przedłuża prawo Klienta do odstąpienia od umowy o dodatkowe szesnaście (16) dni, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w poniższym paragrafie. Termin odstąpienia Klienta od umowy wynosi zatem trzydzieści (30) dni.


6.2. Warunki odstąpienia od umowy 

Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, korzystając z formularza odstąpienia od umowy załączonego do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i wysyłając go w terminie przewidzianym w art. 6.1 lub wysyłając w tym samym terminie i w ten sam sposób jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie wyrażające wolę odstąpienia od umowy pod następujący adres: 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy, Francja. Klient może również wypełnić i wysłać swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy znajdujące się w sekcji „Moja strefa Hardloop” z poziomu Strony Internetowej.

Jeżeli zamówienie Klienta obejmuje kilka artykułów, a on sam chce zwrócić więcej niż jeden z nich, musi dokładnie wskazać w formularzu odstąpienia od umowy te artykuły, za które chce otrzymać zwrot płatności lub dokonać zwrotu z poziomu sekcji „Moja strefa Hardloop”, zaznaczając wszystkie artykuły, za które chce otrzymać zwrot płatności.

Po rozpatrzeniu przez HARDLOOP danego wniosku o odstąpienie od umowy zostanie wysłana do Klienta etykieta zwrotna, aby mógł on bezpłatnie zwrócić przesyłkę, udając się do jednego z punktów lokalnej sieci So Colissimo lub na pocztę.

Zwracany(e) artykuł(y) musi(muszą) być nowy(e), nieużywany(e) i w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.

Klient musi bezzwłocznie zwrócić HARDLOOP wszystkie dostarczone mu artykuły, za które domaga się on zwrotu płatności, nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania etykiety zwrotnej. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli Klient zwróci artykuł(y) przed upływem terminu czternastu (14) dni.

Zwrot płatności za zwrócony(e) artykuł(y) nastąpi w ciągu czternastu (14) dni od momentu zgłoszenia decyzji o odstąpieniu od umowy, łącznie z kosztami wysyłki (chyba że Klient wybrał opcję dostawy droższą niż standardowa opcja oferowana przez HARDLOOP).

Jeżeli Klient dokona zwrotu artykułu (artykułów) w sposób niezatwierdzony przez HARDLOOP i poniesie z tego tytułu koszty za wysyłkę zwrotu, nie będzie przysługiwał mu zwrot kosztów od HARDLOOP.

Ponadto zwrot płatności zostanie odroczony do momentu otrzymania zwróconych artykułów przez HARDLOOP lub do momentu dostarczenia przez Klienta dowodu nadania przesyłki zwrotnej na adres: 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy, Francja, przy czym termin biegnie od daty zaistnienia pierwszego z wymienionych przypadków.

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej Klient użył przy zakupie artykułów, chyba że obie Strony ustalą inną metodę płatności.

W każdym przypadku zwrot płatności nie będzie wiązał się z poniesieniem przez Klienta żadnych kosztów.

6.3. Zgłoszenie chęci wymiany towaru i wysyłka wymienionego towaru

Zamiast zwrotu płatności za zakupione artykuły, Klient może zgłosić chęć wymiany grzecznościowej jednego lub kilku artykułów z zamówienia.

W takim przypadku Klient wypełnia i wysyła swoje zgłoszenie dotyczące wymiany z poziomu sekcji „Moja strefa Hardloop” na Stronie Internetowej.

Jeśli zamówienie Klienta obejmuje kilka artykułów, a chce on wymienić więcej niż jeden artykuł, musi zaznaczyć artykuły, które chce wymienić z poziomu sekcji „Moja strefa Hardloop”.

Po przetworzeniu zwrotu przez HARDLOOP, zostanie wysłana do Klienta etykieta zwrotna, aby mógł on bezpłatnie zwrócić przesyłkę, udając się do jednego z lokalnych punktów sieci DPD.

Zatwierdzony przez Klienta sposób zwrotu nie może zostać zmodyfikowany.

Zwracany(e) artykuł(y) musi(muszą) być nowy(e), nieużywany(e) i w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.

Klient jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki zwrócić HARDLOOP wszystkie dostarczone mu artykuły, które chce wymienić nie później niż w ciągu stu (100) dni od daty otrzymania od HARDLOOP etykiety zwrotnej. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli Klient zwróci artykuł(y) przed upływem terminu stu (100) dni. 

Zamówienie z artykułami na wymianę zostanie zrealizowane w tym samym terminie co pierwotne zamówienie, po przetworzeniu zwrotu towaru przez nasz magazyn.

Jeśli kwota zamówienia z artykułami na wymianę przekracza kwotę pierwotnego zamówienia Klienta, może on dopłacić różnicę online za pomocą karty płatniczej.

Wysłanie Klientowi zamówienia z artykułami na wymianę jest uzależnione od zatwierdzenia tej płatności.

Jeśli Klient nadał swoją przesyłkę w sieci lokalnych punktów DPD lub Mondial Relay czy na poczcie, używając dostarczonej w tym celu etykiety zwrotnej, a kwota zamówienia Klienta z artykułami na wymianę jest niższa niż kwota pierwotnego zamówienia, HARDLOOP zwróci tę różnicę w ciągu siedmiu (7) dni od daty otrzymania przesyłki przez nasz magazyn. 

Klient musi zachować dowód nadania przesyłki, który zostanie mu przekazany.

W przypadku zagubienia przesyłki, bez powyższego dowodu nadania nie ma możliwości realizacji zamówienia, wymiany artykułów lub zwrotu płatności.

Klient ma 100 (stu) dni roboczych od daty nadania przesyłki zwrotnej na zgłoszenie wszelkich roszczeń związanych ze zwrotem.

Po tym okresie nie żadne roszczenia nie zostaną rozpatrzone.

Klient musi złożyć swoją reklamację pocztą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie obsługi klienta HARDLOOP lub pocztą na adres HARDLOOP, Service Client, 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy, Francja.

6.4. Stan artykułów

Wszystkie zwracane artykuły (produkty, oryginalne opakowanie, akcesoria, instrukcje itp.) muszą być zwrócone w nienaruszonym stanie.

Po otrzymaniu przesyłki HARDLOOP dokona oceny, czy zwracany towar jest w idealnym stanie. Zwrot nie zostanie przyjęty, jeśli zwracane artykuły zostały w widoczny sposób użyte lub uszkodzone przez Klienta, a takie użycie lub uszkodzenie sprawi, że nie nadają się one do sprzedaży.

Jeśli zwrot zostanie odrzucony przez HARDLOOP, wówczas artykuły zostaną odesłane do Klienta na koszt HARDLOOP bez możliwości dochodzenia przez Klienta jakiegokolwiek odszkodowania lub prawa do zwrotu płatności, z wyjątkiem późniejszego skorzystania z przysługujących mu praw gwarancyjnych na sprzedane artykuły.

W przypadku wymiany, jeśli zwracane artykuły zostały w widoczny sposób użyte lub uszkodzone przez Klienta, a takie użycie lub uszkodzenie sprawiło, że nie nadają się one do sprzedaży, HARDLOOP może podjąć wszelkie stosowne czynności windykacyjne wobec Klienta.

 7 - Bezpieczeństwo transakcji

HARDLOOP wdraża wszelkie środki, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych przekazywanych w sieci i na Stronie Internetowej.
W związku z tym Strona Internetowa korzysta z bezpiecznych systemów płatności online tj. Stripe, Paypal..
 

8 - Biuro obsługi klienta

Aby uzyskać jakiekolwiek informacje lub zadać pytanie można skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta HARDLOOP:

telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-18.00 pod numerem +33 4 85 21 31 82

(koszt połączenia krajowego z telefonu stacjonarnego). W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zamówienia lub zwrotu towaru Klient przed skontaktowaniem się z nami musi mieć przy sobie numer zamówienia lub numer śledzenia. Numer ten można znaleźć w strefie indywidualnej Klienta „Moja strefa Hardloop”,

drogą elektroniczną przy pomocy formularzego kontaktowy na adres hello@hardloop.com;

pocztą na adres HARDLOOP, Service Client, 17, avenue du Pré de Challes - 74940 Annecy, Francja

 9 - Odpowiedzialność

HARDLOOP ponosi wobec Klienta pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie zawartej z nim umowy.

HARDLOOP nie może jednak ponosić odpowiedzialności za naruszenie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, zaistnienia faktu leżącego po stronie Klienta lub jakichkolwiek niedogodności, nieprzewidywalnych i niemożliwych do przezwyciężenia, nieodłącznie związanych z korzystaniem z sieci internetowej, w tym przerwy w świadczeniu usług, włamania lub obecności wirusów komputerowych.

Strona internetowa HARDLOOP zawiera linki do innych stron internetowych. HARDLOOP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stronach, jeśli naruszałyby one obowiązujące przepisy prawne i regulacyjne.

Zdjęcia i ilustracje umieszczone przy produktach na naszej stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej i tym samym nie są wiążące dla HARDLOOP.

 
10 - Gwarancja — Wykluczenia

10.1. Gwarancje prawne

Klient może skorzystać z ustawowej gwarancji zgodności przewidzianej we francuskim Kodeksie konsumenckim, a w szczególności zawartej w następujących artykułach:

Artykuł L. 217-4: „Sprzedający dostarcza towary zgodne z umową i odpowiada za wady zgodności występujące w momencie dostawy. Odpowiada on również za niezgodność wynikającą z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, gdy na podstawie umowy ponosił za nią odpowiedzialność lub gdy została ona wykonana w ramach jego odpowiedzialności”.

Artykuł L. 217-5: „Towar jest zgodny z umową:

1) Jeżeli nadaje się do celu normalnie oczekiwanego od podobnego towaru oraz, w danym przypadku, jeśli:

- odpowiada opisowi podanemu przez sprzedającego i ma cechy zaprezentowane kupującemu w postaci próbki lub modelu;

- posiada cechy, których kupujący może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne deklaracje sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w ramach reklamy lub na etykiecie;

2) Lub jeśli posiada cechy określone za obopólną zgodą stron lub nadaje się do jakiegokolwiek specjalnego celu oczekiwanego przez kupującego, z którym sprzedający się zapoznał i który został przez niego zaakceptowany”.

Artykuł L. 217-12: „Działanie wynikające z braku zgodności jest przedawnione po okresie dwóch lat od dostawy towaru.”

HARDLOOP odpowiada również za wady mające wpływ na sprzedany artykuł na zasadach przewidzianych w art. 1641 do 1649 francuskiego kodeksu cywilnego.

Art. 1641 kodeksu cywilnego: „Sprzedający jest związany rękojmią za wady ukryte sprzedanego artykuły, które czynią go niezdatnym do użytku, do którego był przeznaczony, albo tak zmniejszają możliwość tego użytku, że kupujący, gdyby o nich wiedział, nie nabyłby go lub zapłaciłby za niego wyłącznie niższą cenę”.

Artykuł 1648 paragraf 1 kodeksu cywilnego: „Powództwo w związku z ukrytymi wadami ujawnionymi podczas użytkowania musi być wniesione przez kupującego w terminie dwóch lat od daty wykrycia wady”.


10.2. Wykluczenia

W razie przypadkowego uszkodzenia materiału gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania danego artykułu.

Gwarancja nie obejmuje wymiany artykułów zużywalnych, awarii spowodowanych wadliwym działaniem akcesoriów oraz usterek i ich skutków spowodowanych podjęciem naprawy przez nieautoryzowany warsztat.

HARDLOOP nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i/lub niewłaściwe użycie artykułów przez Klienta.

 
11 - Własność intelektualna

Zgodnie z postanowieniami art. 12 Ogólnych Warunków Użytkowania Strony Internetowej, wszystkie ilustracje, obrazy, sposoby prezentacji, grafiki, znaki znajdujące się na Stronie Internetowej są i pozostają wyłączną własnością HARDLOOP lub posiadaczy takich praw, którzy udzielili HARDLOOP prawa do ich wykorzystania.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie lub wykorzystywanie wspomnianych praw przez Klienta stanowi naruszenie, które może być podstawą do podjęcia jakichkolwiek czynności prawnych.

12 - Konwencja o przeprowadzaniu dowodów

Jednoznacznie postanawia się, że w celu realizacji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Strony mogą komunikować się ze sobą za pomocą środków elektronicznych. Strony postanawiają, że ich wspólna korespondencja e-mailowa stanowi ważny dowód ich korespondencji oraz, w stosownych przypadkach, ich zobowiązań, w szczególności w odniesieniu do przekazywania i przyjmowania zamówień.

Ponadto, o ile nie udowodniono inaczej, dane zapisane przez HARDLOOP stanowią dowód korespondencji pomiędzy HARDLOOP a Klientem.

13 - Integralność — Rozdzielność

Jeżeli jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży zostanie uznane za nieważne czy pozbawione mocy prawnej, skutkiem tego nie będzie stwierdzenie nieważności, bezskuteczności lub braku mocy prawnej pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, gdyż postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży są rozdzielnoprawne.

 
14 - Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania za szkody poniesione przez drugą stronę w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części jej zobowiązań umownych, jeżeli i tylko wtedy, gdy takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika lub jest spowodowane wyłącznie zdarzeniem siły wyższej w rozumieniu art. 1218 francuskiego kodeksu cywilnego i orzecznictwa francuskiego Zgromadzenia Plenarnego Sądu Kasacyjnego.

Strona, która chce powołać się na wystąpienie siły wyższej, musi powiadomić o tym drugą stronę pocztą elektroniczną, gdy tylko się o tym dowie, a najpóźniej pięć (5) dni po wystąpieniu zdarzenia.

15 - Prawo właściwe

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu francuskiemu.
 

16 - Spory

Klient został poinformowany o możliwości skorzystania, w przypadku sporu, z konwencjonalnej procedury mediacyjnej lub innej alternatywnej metody rozwiązywania sporów.

W szczególności Klient może nieodpłatnie skierować sprawę do mediatora sądowego. Lista mediatorów sądowych dostępna jest pod adresem:https://www.conciliateurs.fr/.

Jeśli ta próba polubownego rozwiązania nie powiedzie się, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy francuskie.