Kompensacja emisji CO2 od 2015

Zobacz, jak osiągnęliśmy neutralność węglową!
 

 

 

 

Kompensacja emisji CO2 od 2015

Aby jak najszybciej podjąć działania na rzecz stabilizacji klimatu, postanowiliśmy kompensować 100% naszej emisji CO2 od 2021 roku.

Mamy świadomość, że ratowanie klimatu jest sprawą niecierpiącą zwłoki. Dlatego dokonaliśmy kompensacji naszej przeszłej emisji od 2015 roku. Zastosowaliśmy stały 3-etapowy proces, który polega na pomiarze, redukcji i kompensacji 100% naszej emisji CO2. Od 2015 roku Hardloop jest firmą ze 100-procentową kompensacją CO2, przez co przyczynia się do neutralności klimatycznej.

Cały zespół Hardloop z ogromnym entuzjazmem, ale i pokorą, dotarł do miejsca, które jest dla nas punktem wyjścia, a nie metą. Poznaj działania, które podejmujemy, aby osiągnąć neutralność CO2!

Dlaczego zerowa emisja netto jest koniecznością?

Przestrzeganie porozumienia paryskiego: Paryskie porozumienie klimatyczne (COP21) zawarte w Dniu Ziemi 22 kwietnia 2016 roku wyznacza cel osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki światowej od 2050 roku. Porozumienie jest ratyfikowane przez ponad 180 krajów. Ma na celu zmniejszenie globalnego ocieplenia do 1,5°C w stosunku do czasów przedindustrialnych przez zmniejszenie nadprodukcji CO2 (dwutlenek węgla).

Zmniejszenie globalnego ocieplenia: nadprodukcja CO2 (dwutlenek węgla) związana z procesami produkcyjnymi i konsumpcją jest w dużej części odpowiedzialna za globalne ocieplenie. Ocieplenie zakłóca życie na Ziemi i powoduje wiele katastrof klimatycznych, takich jak susze, powodzie, cyklony, topnienie lodowców, ginięcie gatunków zwierząt.

Efekt cieplarniany to zjawisko naturalne i konieczne dla życia na Ziemi. Bez efektu cieplarnianego temperatura naszej planety wynosiłaby -18°C, a obecnie średnia roczna wynosi 15°C. Ziemia odbiera energię pochodzącą ze słońca w formie promieniowania. Promienie słońca przenikają atmosferę złożoną z gazu i docierają do powierzchni Ziemi. Powietrze, oceany, gleba pochłaniają energię z tych promieni. Absorbowana energia jest oddawana w postaci ciepła będącego promieniami podczerwonymi. Gazy cieplarniane (w tym CO2) zatrzymują i wypychają promienie podczerwone w kierunku powierzchni Ziemi. To zjawisko przyczynia się do naturalnego ogrzewania planety. Jednak nadprodukcja gazów cieplarnianych, w tym CO2, pochodzących z działalności człowieka, powoduje zakłócenia klimatyczne.

Jak podaje roczny biuletyn Światowej Organizacji Meteorologicznej (OMM) będącej agencją ONZ ostatni raz, kiedy na Ziemi panował porównywalny poziom CO2 (czyli powyżej 400 ppm), miał miejsce 3-5 milionów lat temu, gdy temperatura była wyższa o 2-3°C, a poziom morza o 10-20 metrów od obecnego. Nie ma już czasu do stracenia.

„Nasze dzieci muszą mieć możliwość zasmakowania w przyjemności spacerowania, biegania, wspinania się i odkrywania w otoczeniu zdrowej przyrody”. Dlatego zdecydowaliśmy się nie zwlekać i zabrać się natychmiast do zmniejszania i kompensowania naszej emisji CO2. To priorytet cywilizacyjny! »
Julien JEREMIE – współzałożyciel Hardloop

W jaki sposób firma Hardloop osiągnęła kompensację emisji CO2?

Etap 1: Pomiar naszej emisji
Aby osiągnąć kompensację emisji CO2, najpierw przeprowadziliśmy nasz Bilans węglowy we współpracy z ClimatePartner (niezależna organizacja wyspecjalizowana w ochronie klimatu). Na początek uwzględniliśmy nasze emisje bezpośrednie (ogrzewanie, zakres 1) i pośrednie pochodzące z zakupionej energii (elektryczność, zakres 2). Następnie dodaliśmy emisje pośrednie, nad którymi nie mamy bezpośredniej kontroli (zakres 3). Do zwykłych emisji z zakresu 3 (podróże służbowe, użycie serwerów, praca zdalna itp.) dodajemy emisje związane z produktami (opakowanie i dostawy do klientów).

Sumowanie naszych emisji węglowych zostało przeprowadzone na podstawie protokołu GreenHouse Gas Protocol.

Dowiedz się więcej o ClimatePartner +

Etap 2: Zmniejszenie naszej emisji
Aby osiągnąć cel COP21 i uzyskać neutralność klimatyczną na świecie, trzeba koniecznie wspólnie ograniczać swoją emisję. Dlatego mnożymy odpowiednie inicjatywy: przemieszczanie się rowerem, wybór zielonej energii, recykling lub ponowne użycie kartonów, recykling opakowań foliowych, możliwość pracy zdalnej, katalog, w którym na początku 2021 roku 10% produktów to produkty ekologiczne, w 2022 już 35% produktów, a 2025 roku aż 90% produktów, second hand… A to dopiero początek!
Mimo wszelkich wysiłków nadal nie udaje nam się zmniejszyć pewnej ilość emisji pochodzących z naszej działalności. Dlatego musimy je kompensować, aby aktywnie dążyć do osiągnięcia zerowej emisji netto koniecznej do zwalczania globalnego ocieplenia.
Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz ochrony przyrody +

 

 

Etap 3: Kompensacja naszej emisji CO2
Aby skompensować naszą emisję, finansujemy projekty, które przyczyniają się do zmniejszenia ilości CO2 w atmosferze, przez co chronią klimat. Hardloop od momentu założenia angażuje się przez swoje akcje recyklingu i sadzenia drzew i wspiera projekty kompensujące naszą emisję CO2:

Co to jest kompensacja emisji CO2?

Kompensacja emisji CO2 oznacza, że ślad węglowy firmy, produktu, usługi lub wydarzenia został obliczony na podstawie norm uznanych na świecie i całkowicie zrównoważony przy wsparciu projektów międzynarodowych ochrony klimatu.

Oznaczenie „Skompensowana emisja CO2” nadawane przez niezależną organizację ochrony klimatu zaświadcza, że emisje gazów cieplarnianych, których nie dało się uniknąć, zostały skompensowane. Dla lepszej czytelności odnosimy się do emisji CO2 i wskazujemy wszystkie emisje w tonach CO2. Są to ekwiwalenty CO2. W ten sposób uwzględnione są wszystkie gazy cieplarniane wskazane przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu. Ochrona klimatu musi obejmować nie tylko unikanie i zmniejszanie emisji CO2, lecz także ich kompensowanie.

ClimatePartner zachęca firmy, aby uznały unikanie i redukcję emisji CO2 za proces stały i podstawowy. Wspiera je także w odpowiednich strategiach przez, na przykład określenie celów redukcji opartych na danych naukowych.

Czym jest projekt na rzecz ochrony klimatycznej?

Projekty na rzecz ochrony klimatycznej odgrywają decydującą rolę w walce z globalnym ociepleniem przez zmniejszanie ilości gazów cieplarnianych zgodnie z certyfikowaną procedurą. Te projekty mogą dotyczyć ochrony lasów, zalesiania czy rozwoju energii odnawialnych. Ponadto przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju w krajach, w których są realizowane, na przykład przez poprawę dostępności wody pitnej lub przez rozwój infrastruktury lokalnej, przez tworzenie miejsc pracy czy ochronę bioróżnorodności.


Do pomiaru tych pozytywnych efektów stosuje się uznane na świecie narzędzie, jakim jest 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Dotyczą różnych aspektów, począwszy od likwidacji biedy i głodu, przez dostęp do edukacji aż po rozwój czystych i dostępnych źródeł energii.


Wybrane projekty ochrony klimatycznej muszą być zgodne z międzynarodowymi standardami i w związku z tym są przedmiotem certyfikacji i weryfikacji zgodnie z rygorystycznymi kryteriami standardów, takich jak „Gold Standard” czy „Verified Carbon Standard” (VCS). To pozwala zapewnić i regularnie sprawdzać, że projekty spełniają cele ochrony klimatycznej. Jeden z podstawowych wymogów polega na tym, aby projekty rzeczywiście stanowiły dodatkowe narzędzie oraz aby ich udział w redukcji CO2 w atmosferze dało się zmierzyć.

Aby uznać projekt za projekt na rzecz ochrony klimatu, musi on spełnić następujące kryteria:

Zasada dodatkowości: kwalifikują się tylko projekty otrzymujące dodatkową pomoc finansową. Wobec tego realizacja projektu musi być możliwa wyłącznie w zamian zysk z redukcji CO2. Projekt musi być w pełni finansowany przez sprzedaż kwot emisji i należy wykazać brak innej możliwości finansowania. Projekty, których rentowność jest zapewniona i mogą być zrealizowane także bez tych pieniędzy, nie spełniają tego kryterium i nie mogą być stosowane do kompensacji emisji CO2.

Unikanie dwukrotnego naliczania:
redukcja emisji CO2 może być uwzględniana tylko jeden raz i nie może być naliczana gdzie indziej. To kryterium musi być zapewnione przez promotora projektu. I tak elektrownia słoneczna produkująca zieloną energię nie może być zaliczona do projektu na rzecz ochrony klimatu, ponieważ prąd wytworzony z energii odnawialnych jest już zaliczany do celów krajowych zmniejszenia emisji w Niemczech.

Trwałość:
redukcje emisji muszą mieć minimalny czas trwania. To kryterium jest szczególnie ważne dla projektów zalesiania i ochrony lasów. Promotor projektu musi zagwarantować, że dane tereny będą utrzymane przez kilkadziesiąt lat. Lasy przeznaczone do karczowania przez wypalanie i przekształcone krótkoterminowo w pastwiska nie mogą być zaliczane do projektu na rzecz ochrony klimatu.

Weryfikacja przez niezależnych audytorów:
projekty na rzecz ochrony klimatu muszą być poddawane regularnemu audytowi wszystkich powyższych kryteriów przeprowadzonemu przez niezależne organizacje, takie jak TÜV, PwC czy SGS. Audytorzy kontrolują przestrzeganie standardów i określają faktyczną redukcję CO2. W konsekwencji do projektów opracowywane są regularnie sprawozdania z postępu.

„Zdajemy sobie sprawę, że to nie wystarczy i jesteśmy dalecy od doskonałości. Przed nami i naszymi partnerami jeszcze długa droga. Jesteśmy jednak pewni, że zmierzamy w dobrym kierunku. Wszyscy musimy zużywać mniej, ale lepiej! »
Guillaume RICHARD – współzałożyciel Hardloop